B2B portal
Iskanje

S posluhom za ljudi

Pozitivno delovno okolje je osnovni predpogoj za kakovostno delo. Tega se v Impolu zavedamo, zato v prvi vrsti svoje zaposlenene spoštujemo in pošteno nagradimo. Dodatno uvajamo v delovno okolje mnoge možnosti izobraževanj, izpopolnjevanj, dogodkov ter priložnosti za povezovanje in prenos znanj. Naš odnos do zaposlenih odraža odgovornost, poštenost in zavedanje o pomenu razvoja, kar nas uvršča med najboljše zaposlovalce v regionalnem in nacionalnem okviru.

Vrednote, ki jih gojimo, se kažejo tudi na kakovosti našega dela. Zato ostajamo in postajamo še bolj konkurenčni, prilagodljivi, inovativni, kakovostni in napredni.

Usposabljanje

Konkurenčne prednosti podjetja v veliki meri izhajajo iz znanja in kompetenc zaposlenih

Veliko pozornosti zato posvečamo izobraževanju ob delu in funkcionalnim usposabljanjem, ki omogočajo obvadovanje vedno novih in naprednih tehnologij. Za vsakega zaposlenega ob začetku leta na podlagi predvidenih potreb pripravimo program izobraževanj in usposabljanj, pri čemer se trudimo upoštevati tudi želje posameznika.

Na ta način ves čas dvigujemo izobrazbeno strukturo svojega kadra (študij metalurgije, izobraževanje za strojnega tehnika, pridobivanje NPK upravljavec strojev ipd.). Za svoje dosežke na področju izobraževanja zaposlenih smo prejeli tudi nagrado Andragoškega centra Slovenije.

Komunikacija

Nemoteno delovanje podjetja in njegov razvoj sta v veliki meri povezana z ozaveščanjem in komuniciranjem. Politiko delovanja skupine Impol in dogajanje znotraj skupine skozi vzpostavljene kanale komuniciranja prenašamo na vse zainteresirane javnosti. Na ta način vzpostavljamo transparentnost in gradimo dodatno zaupanje v svoje delo.

Zainteresirane javnosti
Kanali ozaveščanja in komuniciranja.

Zaposleni
Usposabljanja, delavnice, kolegiji družb, seje sveta delavcev, sindikat, časopis Metalurg, Metalurgov poročevalec, oglasne deske, displayi, spletna stran, Facebook profil.

Odjemalci, dobavitelji
Spletna stran, portal za dobavitelje, letno poročilo, polletno poročilo, SEOnet, objave v časopisih.

Investitorji, banke
Spletna stran, letno poročilo, polletno poročilo, SEOnet, objave v časopisih

Lastniki
Spletna stran, letno poročilo, polletno poročilo, SEOnet, objave v časopisih, časopis Metalurg, Facebook profil, skupščina.

Lokalna skupnost, mediji
Sporočila za javnost, spletna stran, letno poročilo, polletno poročilo, SEOnet, objave v časopisih, časopis Metalurg, Facebook profil.