B2B portal
Iskanje

Vrednost delnic

Višina konsolidirane knjigovodske vrednosti delnice skupine Impol:

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice Skupine Impol, ki jo obvladuje družba Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec december 2023 (prvi začasni, nerevidirani rezultat) znaša: 341,50 EUR.

Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih lastnikov izključi.

Januar, 2024

Sklepi 26. skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Družba Impol 2000, d. d., objavlja sprejete sklepe skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki je potekala v petek, 14. 7. 2023, na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 592.133 delnic z glasovalno pravico oziroma 55,76 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico.

Skupščina je sklenila, da se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 10.667.670,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer se delničarjem izplačajo dividende v višini 10,00 EUR bruto na delnico, ostali del bilančnega dobička v višini 35.879.195,53 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do konca septembra 2023 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Skupščina družbe je prav tako podelila razrešnico za poslovno leto 2022 upravnemu odboru in izvršnima direktorjema.

Vsi predlagani sklepi so bili na skupščini družbe sprejeti soglasno.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 10,00 EUR bruto na delnico. Impol 2000, d. d., je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov kar pomeni, da bo upravičenec prejel 7,50 EUR neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved.

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI-1) družba IMPOL 2000, družba za upravljanje, d. d. (v nadaljevanju IMPOL 2000, d. d.) objavlja naslednje sporočilo:

Družba IMPOL 2000, d. d., obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 20.7.2022 od delničarja Kranjc Danila prejela obvestilo v skladu s 141. členom ZTFI-1 o preseganju 5 % praga pomembnega deleža v družbi IMPOL 2000, d. d.

Delničar Kranjc Danilo je na dan 22. 6. 2022 presegel 5 % prag pomembnega deleža in je imel na ta dan 53.343 delnic družbe IMPOL 2000, d. d., kar predstavlja 5,02 % delež glasovalnih pravic.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani www.impol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

 

V Slovenski Bistrici, 20. 7. 2022

Oddaja ponudbe za nakup/prodajo delnic

Ponudbo za nakup oziroma prodajo delnic lahko sporočite na elektronsko pošto Prikaži e-naslov. Oglas bo objavljen do preklica oziroma največ tri mesece. Rok objave se lahko na željo naročnika podaljša.
AKTUALNI OGLASI
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 821 229. (objavljeno januar 2024)
  • Prodam 474 delnic družbe Impol 2000, d. d. Ponudbe lahko pošljete na naslov Prikaži e-naslov (objavljeno januar 2024)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 040 231 670. (objavljeno december 2023)
  • Prodam delnice družbe Impol 2000, d. d. Ponudbe lahko pošljete na naslov davorin.slamberger@gmail.com  (objavljeno november 2023)
  • Kupim delnice družbe Impol 2000, d. d. Pokličite na 041 219 122. (objavljeno oktober 2023)
  • Prodam 340 delnic družbe Impol 2000, d. d. Lahko tudi manjšo količino. Pošljite, prosim, vašo ponudbo na e-mail: 1zarko234@gmail.com. (objavljeno september 2023)
Kakšen je postopek prodaje oziroma nakupa delnic družbe Impol 2000, d. d.?
Primer kupoprodajne pogodbe