B2B portal
Iskanje

Prevzemamo odgovornost za prihodnost našega planeta

Skrb za okolju prijazno ravnanje gojimo že desetletja, naš prvi ekološki projekt smo tako uspešno zaključili že leta 1984. Predanost zmanjševanju vplivov na okolje je tesno povezana z našo zavezo lokalnemu okolju, na osnovi katere soustvarjamo prijetne življenjske razmere za naše zaposlene in okoliške prebivalce. V zadnjih tridesetih letih smo s pomočjo tehnoloških izboljšav uspešno izpeljali številne projekte in bistveno zmanjšali vplive na okolje.

Delujemo z naravo in ne proti njej, izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujemo od svojih dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Zavezanost varovanju okolja dokazujemo tudi s standardom ISO 14001, ki smo ga pridobili leta 2000.

Politika skupine Impol

Prvo okoljsko politiko smo sprejeli maja 1999. S sprejetjem politike se je vodstvo zavezalo k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja, spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje, predpisov in drugih zahtev. Okoljska politika je okvir za delovanje skladno z zahtevami standarda ISO 14001 in temelj za postavitev ciljev na področju varovanja okolja.

S sprejetjem okoljske politike smo se zavezali odgovornemu ravnanju, hkrati pa je varovanje okolja postalo naša stalna aktivnost, ki se glede na spremembe tudi prilagaja in dopolnjuje. Na tem področju uspešno sodelujemo z lokalno skupnostjo.

Naši cilji so:

Prispevati k ohranjanju naravnih virov z recikliranjem sekundarnih surovin in skrbno rabo vseh virov, še posebej z znižanjem specifičnih rab energentov z vlaganjem v energetsko učinkovitejše naprave.

Postopno vlagati v najboljše razpoložljive proizvodne tehnike, uvajati varnejše in zdravju prijaznejše postopke skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ob upoštevanju načela gospodarnosti.

Pomembnejši dosežki
Odličnost ni dejanje, ampak navada

Pomembno merilo uspešnosti našega poslovanja je tudi učinkovito izvajanje programa ravnanja z okoljem. Prizadevamo si postopno zmanjševati vplive na okolje ter učinkovito uporabljati energijo in druge vire. Uprava redno sprejema okoljske cilje, zapisane v programu ravnanja z okoljem, in zagotavlja vire za njihovo uresničitev. Z doseganjem okoljskih ciljev iz leta v leto izboljšujemo svoje okoljsko ravnanje in postajamo prijaznejši do okolja.

V zadnjih desetih letih smo po programu ravnanja z okoljem izvedli številne naložbe, s pomočjo katerih smo zmanjšali vplive na okolje in dosegli posamezne trajnostne cilje. Vlagamo tudi v izobraževanje in ozaveščanje na tem področju, saj želimo razviti odgovoren odnos vseh zaposlenih do okolja. Ker se zavedamo, da je treba zaposlene nenehno spodbujati in z dobrimi zgledi usmerjati k učinkovitemu okoljskemu ravnanju, redno izvajamo funkcionalna izobraževanja zaposlenih na področju varovanja okolja.

Naš sistem ravnanja z okoljem je zgrajen po standardu ISO 14001, za katerega smo certifikat prejeli leta 2000. Z rednimi nadzori in recertifikacijskimi presojami, ki jih izvajajo presojevalci certifikacijske hiše BVQI, potrjujemo, da je sistem ravnanja z okoljem primeren, da se izvaja na vseh ravneh našega delovanja in da dosegamo nenehno izboljševanje na področju varovanja okolja.

Skupina Impol je v zadnjih dveh letih namenila 2.799.135 € za naložbe za varovanje okolja.

Področja delovanja

 

VODA
ZRAK
TOPLOGREDNI PLINI
ODPADKI
ENERGIJA IN NARAVNI VIRI
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
HRUP

Ohranjanje narave: zelene oaze v Impolu

 

V Industrijski coni Impol imamo številne zelene kotičke, s katerimi skrbimo za našo zeleno prihodnost. Zavedamo se, da lahko le z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, rastlinskih in živalskih vrst, naravnih ekosistemov poskrbimo za ohranitev in nego našega planeta.

 

Zelene oaze skrbijo za boljši zrak, zaposlenim omogočajo kotiček za hiter počitek, hkrati pa v v njih najdejo svoj dom številne živalske vrste. Obiskujejo nas različne ptice, v času pašne čebelarske sezone pa cvetni prah pri nas nabirajo tudi čebelice iz bližnjega Čebelarskega centra Slovenska Bistrica.