B2B portal
Iskanje

Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke iz aluminija in njegovih zlitin. Svojim odjemalcem ponujamo celovite in kakovostne storitve. Zavezali smo se k trajnostnemu razvoju, preprečevanju onesnaževanja in si prizadevamo za nenehno zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Hkrati povečujemo energetsko učinkovitost.  Nenehno bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, zdravja in varnosti pri delu, družbene odgovornosti in sistem upravljanja z energijo ter pri tem sledili zavezam, ki smo si jih zastavili na različnih področjih našega poslovanja. 

KAKOVOST

 • Naše poslovanje bo usmerjeno tako, da bo povečevalo poslovno rast, dolgoročno finančno varnost in dodano vrednost na zaposlenega.
 • Rast zadovoljstva odjemalcev bomo razvijali z vse boljšim obvladovanjem rokov in pravočasnih dobav ter z nadgradnjo informacijskega sistema za odličen prenos informacij.
 • Investirali bomo v napredno tehnologijo in razvijali inovativne izdelke z višjo dodano vrednostjo. 

OKOLJE IN ENERGIJA

 • Prispevali bomo k ohranjanju naravnih virov razogljičenja in zmanjševanju emisij TGP z recikliranjem sekundarnih surovin in skrbno rabo vseh virov, še posebej z znižanjem specifičnih rab energentov z razvojem in vlaganjem v energetsko učinkovitejše naprave in obnovljive vire energije.
 • Zagotavljali bomo odgovorno upravljanje s kemikalijami, iskali substitute za nevarne snovi in delovali skladno z REACH direktivo. 
 • Minimizirali bomo negativne vplive na živali, kakovost zraka, voda, zemlje, gozdov in drugih naravnih virov, zmanjševali obseg odpadkov ter ohranjali biotsko raznovrstnost in spoštovali pravice lokalnega prebivalstva.
 • Vlagali bomo v najboljše razpoložljive proizvodne tehnike, uvajali varnejše in zdravju ter okolju prijaznejše postopke in zmanjševali raven hrupa v okolici. Poročali bomo o emisijah TGP in o ostalih okoljskih vidikih.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

 • Gradili bomo organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta z namenom nenehnega preprečevanja nastanka delovnih nezgod in drugih incidentov.
 • Zagotavljali bomo visoko stopnjo požarne varnosti.
 • Zaposlene bomo nenehno ozaveščali in usposabljali za varno delo in spodbujali zdrav življenjski slog.
 • Predstavnike zaposlenih bomo vključevali v upravljanje sistema varnosti in zdravja pri delu, se z njimi redno posvetovali ter aktivno spodbujali sodelovanje sodelavcev.

VAROVANJE INFORMACIJ

 • Nenehno bomo vlagali v izboljšave postopkov, ustrezno tehnologijo in ozaveščanje ljudi za zviševanje stopnje varovanja informacij.
 • Gradili bomo organizacijsko kulturo, v kateri so varovanje poslovnih skrivnosti organizacije, varovanje osebnih podatkov ter drugih pravic in svoboščin posameznikov pomemben in močan imperativ delovanja.

OBVLADOVANJE TVEGANJ

 • Na vseh področjih delovanja bomo prepoznavali in obvladovali tveganja, ki bi lahko ogrožala poslovanje družbe.

PARTNERSTVO

 • Prisluhnili bomo pričakovanjem, idejam in pobudam vseh zainteresiranih strani, predvsem odjemalcev, zaposlenih in javnosti, ter se odzvali na potrebe.
 • Naše aktivnosti na področju upravljanja zaposlenih bodo usmerjene h gradnji zavzetosti zaposlenih, spodbujanju timskega dela, razvoju voditeljstva ter preprečevanju poškodb in okvar zdravja. 
 • Prepoznavali bomo relevantne zakonske zahteve in zagotavljali skladnost. Skupina in posamezna podjetja bodo na vseh ravneh poslovanja prepoznavala in  spoštovala tudi vse druge zaveze, ki so bile sprejete v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi.
 • Upoštevali bomo vse veljavne zakone in predpise, povezane z uporabo zasebnih ali javnih varnostnih sil.

 

Navedena Politika skupine Impol je zavezujoča za vsa podjetja in procese, ki delajo v njenem imenu.