B2B portal
Iskanje

Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke iz aluminija in njegovih zlitin. Svojim odjemalcem ponujamo celovite in kakovostne storitve. Zavezali smo se k preprečevanju onesnaževanja in si prizadevamo za nenehno zmanjševanje vplivov na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Hkrati povečujemo energetsko učinkovitost.  Nenehno bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, zdravja in varnosti pri delu, družbene odgovornosti in sistem upravljanja z energijo ter pri tem sledili zavezam, ki smo si jih zastavili na različnih področjih našega poslovanja. 

 

KAKOVOST

 • Naše poslovanje bo usmerjeno tako, da bo povečevalo poslovno rast, dolgoročno finančno varnost in dodano vrednost na zaposlenega.

   

 • Rast zadovoljstva odjemalcev bomo razvijali z vse boljšim obvladovanjem rokov in pravočasnih dobav ter z nadgradnjo informacijskega sistema za odličen prenos informacij.

   

 • Investirali bomo v napredno tehnologijo in razvijali inovativne izdelke z višjo dodano vrednostjo.  

OKOLJE IN ENERGIJA

 • Prispevali bomo k ohranjanju naravnih virov in zmanjševanju emisij TGP z recikliranjem sekundarnih surovin in skrbno rabo vseh virov, še posebej z znižanjem specifičnih rab energentov z razvojem in vlaganjem v energetsko učinkovitejše naprave.
 • Zagotavljali bomo varno uporabo kemikalij, iskali substitute za nevarne snovi in delovali skladno z REACH direktivo. 
 • Minimizirali bomo negativne vplive na kakovost zraka, voda in drugih naravnih virov ter ohranjali biotsko raznovrstnost.
 • Vlagali bomo v najboljše razpoložljive proizvodne tehnike, uvajali varnejše in zdravju ter okolju prijaznejše postopke skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ob upoštevanju načela gospodarnosti.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

 • Gradili bomo organizacijsko kulturo, v kateri sta varnost in zdravje zaposlenih prioriteta z namenom nenehnega preprečevanja nastanka delovnih nezgod in drugih incidentov.
 • Zagotavljali bomo visoko stopnjo požarne varnosti.
 • Zaposlene bomo nenehno ozaveščali in usposabljali za varno delo in spodbujali zdrav življenjski slog.
 • Predstavnike zaposlenih bomo vključevali v upravljanje sistema varnosti in zdravja pri delu, se z njimi redno posvetovali ter aktivno spodbujali sodelovanje sodelavcev.

VAROVANJE INFORMACIJ

 • Nenehno bomo vlagali v izboljšave postopkov, ustrezno tehnologijo in ozaveščanje ljudi za zviševanje stopnje varovanja informacij.
 • Gradili bomo organizacijsko kulturo, v kateri so varovanje poslovnih skrivnosti organizacije, varovanje osebnih podatkov ter drugih pravic in svoboščin posameznikov pomemben in močan imperativ delovanja.

OBVLADOVANJE TVEGANJ

 • Na vseh področjih delovanja bomo prepoznavali in obvladovali tveganja, ki bi lahko ogrožala poslovanje družbe.

PARTNERSTVO

 • Prisluhnili bomo pričakovanjem, idejam in pobudam vseh zainteresiranih strani, predvsem odjemalcev, zaposlenih in javnosti, ter se odzvali na potrebe.

   

 • Naše aktivnosti na področju upravljanja zaposlenih bodo usmerjene h gradnji zavzetosti zaposlenih, spodbujanju timskega dela, razvoju voditeljstva ter preprečevanju poškodb in okvar zdravja. 

   

 • Prepoznavali bomo relevantne zakonske zahteve in zagotavljali skladnost. Skupina in posamezna podjetja bodo na vseh ravneh poslovanja prepoznavala in  spoštovala tudi vse druge zaveze, ki so bile sprejete v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi.

 

Navedena Politika skupine Impol je zavezujoča za vsa podjetja in procese, ki delajo v njenem imenu.