B2B portal
Iskanje
2022
 • Nadaljevanje izrednega povpraševanja: V prvi polovici leta 2022 je Impol zabeležil nadaljevanje močnega povpraševanja po izdelkih, nadaljujoč trend iz zadnjega četrtletja 2021.
 • Vpliv zunanje okoliščine: Leta 2022 so poslovanje Impola zaznamovali vojna v Ukrajini, visoka rast cene aluminija, in visoke cene energentov.
 • Padec povpraševanja v drugem polletju: V drugem polletju leta 2022 je prišlo do izrazitega padca povpraševanja na področju hladnovaljanih izdelkov, kjer je Impol dosegel le 81,5 % količin iz leta 2021.
 • Dvig cene aluminija: V prvem polletju 2022 je cena aluminija na borzi intenzivno naraščala, z razliko v ceni do 170 %.
 • Rekorden poslovni izid: Impol je leta 2022 dosegel rekorden poslovni izid pred obdavčitvijo, ki je znašal 100,9 milijona EUR.
 • Raznolik proizvodno-prodajni program: Impol je ohranjal široko razpršen proizvodno-prodajni program za zagotavljanje stabilnosti v obdobjih recesij in kriz.
 • Pomen lastnih livarn: Lastne livarne so pomembno prispevale k večji samozadostnosti v proizvodnji vhodnih surovin, kar je vodilo do nižjih stroškov in višje kakovosti izdelkov.
 • Registracija blagovne znamke InfiniAL: Leta 2022 je Impol registriral blagovno znamko InfiniAL, ki predstavlja izdelke z manjšim ogljičnim odtisom, skladno s cilji trajnostnega razvoja.
 • Usmerjenost v trajnostni razvoj in kakovost: Skozi leto 2022 je Impol intenzivno razvijal področje kakovosti in trajnostnega razvoja, vključno z neodvisnim preverjanjem kakovosti izdelkov in procesov.
2018
 • Leto 2018 bo ostalo v spominu kot leto aktivnosti za pridobivanje letalskega standarda EN 9100.
 • Zavezali smo se razvoju kot del vsakodnevne prakse, zato smo redno izvajali delavnice za spodbujanje zaposlenih k oddajanju predlogov in prijavljanju incidentov.
 • Pričeli smo z izvajanjem akademije za kakovost za zaposlene v skupini Impol.
 • Razpisali smo štipendije za poklic metalurški tehnik, študij inženirstva materialov in študij mehatronike.
 • Družba Impol FinAl se je preselila v nove proizvodne prostore.
 • Posodobili smo vlečno linijo v proizvodnem procesu cevarna.
 • V vse proizvodne procese skupine Impol v Slovenski Bistrici smo vpeljali sistem za učinkovito obvladovanje porabe energije.
 • V Impolu FT smo zagnali novo linijo za formatni razrez rebrastihin gladkih pločevin.
 • Predstavniki Impola so se udeležili 147. Mednarodne conference TMS (Društvo za minerale, metalne izdelke in materiale/Minerals,Metals and Materials Society).
 • V Impolu LLT smo posodobili homogenizacijsko peč in žago za razrez, s tem pa pridobili večje kapacitete in lažjo manipulacijo z izdelki pri razrezu drogov.
 • V Impolu-TLM smo v proizvodnjo predali 320-tonsko peč za homogenizacijo in predgrevanje.
 • Potekala je presoja sistemov kakovosti, in sicer prehod na 9001:2015 in IATF 16946, ki je nadomestil standard ISO/TS. Po zahtevah IATF16946 se je prvič certificiral Impol FT.
 • Presojevalci so ocenili, da se je sistem kakovosti v primerjavi s predhodnim letom izboljšal.
 • Izvedena je bila kontrolna presoja standarda ISO 14001:2015 in OHSAS 18001:2007. Zabeleženih ni bilo nobenih neskladnosti.
 • Organizirali smo dan družin za zaposlene v skupini Impol in sodelovali pri izvedbi otroškega dogodka – praznovanje Fridinega rojstnega dne.
 • Na svečanem srečanju inovatorjev in jubilantov smo 19 inovatorjem podelili zlate znake Impola. Skupaj smo imeli 100 jubilantov.
 • Skupina Impol je prejela naziv najboljšega velikega podjetja Podravja za leto 2017.
2017
 • Leto 2017 bo ostalo zapisano kot leto širitve, saj smo v skupini Impol prek družbe Impol-TLM, d. o. o., na javni dražbi kupili proizvodna sredstva bivšega TLM Aluminium v Šibeniku na Hrvaškem.
 • Pri tem še naprej nadaljujemo s prenovami in dopolnitvami programov na vseh področjih aluminijske proizvodnje: valjarništvo, stiskalništvo, finalizacija in livarništvo.
 • V tem letu smo v skupini Impol začeli tudi s celovitim pristopom k uvajanju Industrije 4.0.
 • Leto 2017 je bilo tretje leto poslovanja skupine Impol v enotirnem sistemu upravljanja.
 • Pri organiziranju svojih poslovnih procesov smo zagotavljali transparentnost z doslednim spoštovanjem sprejetega Kodeksa poslovnih ravnanj skupine Impol.
 • Dosegli izredno dober poslovni rezultat, ki je bil glede na pretekle rezultate ponovno rekorden.
 • Intenzivno smo razvijali področje kakovosti.
 • Organizirali smo 21. športne igre skupine Impol.
 • Skupina Impol je na osrednji slovensnosti ob prazniku Občine Slovenska Bistrica, 12. marcu, prejela Listino občine za izjemen prispevek k razvoju in napredku občine tako na gopodarskem kakor tudi na družbenem in civilnem področju. Ob podelitvi listine je Impol prejel tudi denarno nagrado v višini 5.150,80 €, ki jo je v celoti podaril v dobrodelne namene.
 • Prejeli smo priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« za projekt »Uvajanje mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v skupini Impol«. Priznanje nam je podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • Impol je bil med zlatimi inovatorji Podravja.
 • Skupaj s širšo lokalno skupnostjo smo praznovali Fridin rojstni dan (dogodek za otroke), ki smo ga finančno in organizacijsko podprli.
 • Podelili smo 20 štipendij za srednješolski program metalurški tehnik.
2016
 • Sprejeli smo nov kodeks poslovnih ravnanj skupine Impol.
 • V proizvodnih procesih smo izpeljali številne posodobitve in naložbe v novo opremo.
 • Pričeli smo z uvajanjem vitkosti v proizvodnji.
 • V skupino Impol se je vključil Impol-TLM.
 • Obiskal nas je predsednik vlade Miro Cerar.
 • Impol Seval je prejel prestižno priznanje Top Serbian Brands za leto 2015.
 • Patentirali smo novo zlitino Al-Mg-Si.
 • 15 dijakom novega programa metalurški tehnik smo podelili kadrovske štipendije.
 • Organizirali smo 19. športne igre industrijske cone Impol.
 • Ustanovljena je bila nova družba Impol FinAl, ki je odgovor na zahteve trga po finalizaciji aluminijevih izdelkov.
 • Udeležili smo se sejma Aluminium 2016.
2015

Skupina Impol praznuje 190 let delovanja.

Publikacija ob 190-letnici delovanja >

2014
 • Končana je bila naložba v dodatne livarske kapacitete, ki Impolu v naslednjih letih omogoča dvig produktivnosti za najmanj 15 odstotkov.
 • Izvajali smo manjše posodobitve v številnih proizvodnih procesih.
 • Povečali smo tržni delež izdelkov, namenjenih avtomobilski industriji.
 • Prenovili smo informacijski sistem.
 • Uredili smo tovorni promet v industrijski coni Impol.
2013
 • Impol še naprej ostaja v deseterici največjih slovenskih izvoznikov in v petnajsterici absolutno največjih družb v Sloveniji.
 • Na prodajnih trgih se je ohranjal zmeren optimizem, ki je Impolu omogočal, da je količinsko povečal prodajo.
 • V letu 2013 je skupina Impol pripravila in sprejela prenovljeno strategijo za obdobje do leta 2020 ter tudi dolgoročni plan za obdobje 2014-2020, kjer si je zastavila ambiciozne cilje v obliki zagotavljanja trajne rasti obsega poslovanja in intenzivnega povečevanja deleža kapitala v financiranju vseh poslovnih procesov.
2012
 • Skupini Impol se je v začetku leta pridružila družba Rondal, d. o. o.
 • Leto 2012 je bilo eno izmed zahtevnejših poslovnih let, saj je bilo poslovanje na področju predelave aluminija skozi vse leto pod cenovnimi pritiski na višanje nabavnih cen aluminijskih surovin, na drugi strani pa so prodajne cene doživljale stagnacijo in tudi pritiske na nižanje.
 • Bilo je leto prilagajanja, a kljub neugodnim pogojem poslovanja je bil dobiček večji od dobička v predhodnem letu.
2011
 • Na trgu ni bilo večjih pretresov.
 • Impol ostaja v deseterici največjih slovenskih izvoznikov in v petnajsterici absolutno največjih družb.
 • Količinski obseg prodaje je bil zelo podoben obsegu iz predhodnega leta.
 • Doseženi poslovni izidi so najboljši v zadnjem desetletju poslovanja.
 • V tem letu je skupina presegla 47 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ki je bila tako za skoraj 20 odstotkov višja kot v letu 2010.
2010
 • Na trgih, ki so bili med krizo močno prizadeti, se je v letu 2010 situacija normalizirala in skupina Impol jih je uspela povrniti na stanja, ki jih je dosegala že v letu 2007.
 • Impol se je priključil deseterici največjih slovenskih mednarodnih podjetij, ki imajo sedež v Sloveniji.
 • Količinski in vrednostni obseg proizvodnje in prodaje se je ponovno povzpel na načrtovanega in je že skoraj dosegel rekordni obseg iz leta 2007.
 • Z dokončanjem naložbe v stiskalniško linijo je Impol pridobil nove kapacitete in na osnovi tega načrtujemo povečanje obsega poslovanja v naslednjem letu za vsaj 10.000 ton.
 • Z dograditvijo sončne elektrarne (1 MW) Impol izkazuje skrb za okolje in nadomešča del porabljene energije na okolju prijazen način.
 • Z začetkom prenove livarniških kapacitet so se začele pripravljati možnosti za prihodnje varnejše oskrbovanje z ustreznimi vhodnimi surovinami z ustrezno kakovostjo in obliko.
 • Proizvodnja in prodaja sta se zaradi večjega povpraševanja povečali predvsem na področju pločevin, trakov in palic; ta področja so tudi največ prispevala k skupnemu poslovnemu uspehu Impola.
2009
 • Napovedi, da je bilo leto 2008 le prvo leto gospodarske krize, so se izkazale za točne. Še posebej to velja za prvih osem mesecev poslovanja v letu 2009. To se je najbolj neposredno odražalo na gibanju cen aluminija na Londonski borzi barvnih kovin (LME).
 • Skupina Impol še naprej ostaja med deseterico največjih slovenskih izvoznikov in v dvajseterici največjih slovenskih podjetij.
 • Zaradi splošne krize, ki ima izvor in tudi največje posledice na obstoječem finančnem sistemu, se pojavljajo težave na področju zavarovanj nabavnih cen surovine in terjatev do kupcev.
 • Financiranje procesa delovanja in razvoja je bilo zelo zahtevno in zato je bilo treba delovati z oblikovanjem denarnih rezerv, ki so omogočale nemotenost poslovanja.
 • Proizvodnja in prodaja sta se fizično preusmerili na aluminijeve valjane izdelke, na področju stiskanih izdelkov pa so se pojavljale motnje.
2008
 • Po napovedih je leto 2008 le prvo leto gospodarske krize, ki pa se je začelo v ozračju relativno visoke stopnje rasti, se na začetku drugega polletja prevesilo v upočasnitev in v zadnjem trimesečju v izredno močno nazadovanje. Prišlo je do močnega padca povpraševanja. To se najbolj odraža na gibanju cen aluminija na Londonski borzi barvnih kovin (LME).
 • Kljub izjemnemu padcu cen aluminija je bila tržna realizacija v celotni skupini Impol dosežena, in sicer znaša 446 milijonov evrov, kar je blizu ravni, doseženi v predhodnem letu.
 • Skupina Impol je bila v letu 2008 peti največji slovenski izvoznik.
 • Količinski obseg proizvodnje se je zaradi tržnih razmer zmanjšal za tri odstotke, za toliko pa je bil tudi manjši od načrtovanega.
 • Nadaljevala se je tudi notranja lastniška konsolidacija in izvedla statusna sprememba v odvisnih družbah v skupini z namenom racionalizacije procesa upravljanja (ker je Impol 2000, d. d., pridobil 97,5-odstotni lastniški delež v družbi Impol, d. d., je bila sprejeta odločitev, da se status Impola, d. d., delniške družbe, spremeni v d. o. o., družbo z omejeno odgovornostjo).
 • Uprava družbe Impol 2000, d. d., ki je krovna družba skupine Impol, je postala tričlanska.
2007
 • Dogodek, ki je najbolj dolgoročno vplival na poslovanje skupine Impol (v nadaljevanju Impol), se je zgodil oktobra, ko je družba Impol 2000, d. d., dokupila še 45 odstotkov delnic Impola, d. d., in tako s skupno 94 odstotki delnic postala obvladujoča družba v skupini. Skupina Impol se je povečala za dve družbi, Impol, d. d., pa je v skupini postal ena od odvisnih družb.
 • Impol je prvič v svojem delovanju dosegel pol milijarde evrov realizacije.
 • Količinski obseg proizvodnje je presegel 160.000 ton izdelkov, letni prirast pa je bil 11-odstoten.
 • Impol je bil leta 2007 po deležu podjetij v celotnem slovenskem izvozu na petem mestu.
 • Od 1. 1. 2007 deluje Impol s spremenjeno organiziranostjo. Večina podpornih dejavnosti deluje pogodbeno, v tako imenovanem outsourcingu, vsak proizvodni program pa je organiziran v posebni družbi kot predelovalna dejavnost.
 • Prodaja aluminijevih izdelkov predstavlja 98 odstotkov vse prodaje v skupini Impol.
2006
 • V hčerinski družbi Impol Seval, a. d., v Srbiji smo tehnično in tehnološko posodobili proizvodno opremo za program valjarništva in livarstva.
 • V letu 2006 je skupina Impol presegla 400 milijonov evrov letne realizacije.
 • Na lestvici največjih slovenskih izvoznikov leta 2006 se je skupina Impol uvrstila na šesto mesto, po prodaji v Evropsko unijo pa na tretje. Vrednost izvoza je bila 378 milijonov evrov.
 • V letu 2006 smo se po finančnih prihodkih gospodarskih družb v Republiki Sloveniji uvrstili na 13., po številu zaposlenih pa na 40. mesto.
 • V raziskave in razvoj smo v skupini Impol leta 2006 vložili 2,7 milijona evrov.
 • V družbi Impol, d. d., smo pripravili program notranje reorganizacije družbe kot holdinško-koncernsko povezavo družb. Posamezne poslovne dejavnosti smo organizirali v petih novih hčerinskih družbah, ki so povezane v skupino Impol. Temeljni cilj reorganizacije je bil povečanje dodane vrednosti v celotni skupini Impol in tudi povečanje njene dobičkonosnosti.
2005
 • Impol je leta 2005 proslavil 180 let nepretrganega delovanja kot organizirana družba.
 • Leta 2005 je bila skupina Impol po celotnem izvozu sedmi največji slovenski izvoznik oziroma največji izvoznik v Podravski regiji. Skupina Impol je bila tudi četrti največji izvoznik v EU.
 • Leta 2005 smo predelali in prodali 139.769 ton aluminijevih izdelkov.
 • Prodaja izdelkov skupine Impol je bila po količini za 14 odstotkov večja kot leto pred tem.
 • Leta 2005 smo v strukturi proizvodnje povečali predvsem delež folij, ki so najzahtevnejši valjani izdelek.
 • Leta 2005 je sistem Impol nadaljeval naložbeni ciklus, ki omogoča nadaljnjo konkurenčnost na globalnem trgu. Njihova intenzivnost je bila manjša kot leto pred tem, vendar še vedno zelo visoka. Naložbe so skupno znašale skoraj sedem milijard tolarjev.
 • V Impolu skrbimo za ohranjanje naravnih virov. Naložbe v nove tehnologije zato niso namenjene le povečevanju produktivnosti, ampak tudi zmanjševanju vplivov na okolje.
 • Varovanje okolja in zdravja zaposlenih stalno preverjamo in izboljšujemo s sistemoma ISO 14001 in OHSAS 18001.
 • Aprila 2005 je bila opravljena reorganizacija proizvodnih programov z delitvijo na divizijo valjanih in divizijo stiskanih programov, da bi tehnično-razvojno izboljšali proizvodni proces.
 • Leta 2005 Impol ni širil svoje dejavnosti na nova področja, ker je namenjal vso pozornost izboljševanju in modernizaciji ter čim boljši izrabi obstoječih zmogljivosti, hkrati pa je prestrukturiral in specializiral proizvodne programe. V Sloveniji je opuščal programe proizvodnje izdelkov z nizko dodano vrednostjo.
 • Inventivnost je vse pomembnejša vrednota. Kar 266 zaposlenih je pripravilo več kot 170 koristnih predlogov.
2004
 • Leta 2003 je skupina Impol prvič presegla številko sto tisoč ton predelanega in prodanega aluminija – v letu 2004 ga je predelala in prodala že 122.233 ton.
 • Pet let pred tem, leta 1999, ga je predelala približno pol manj – 64.040 ton.
 • Impol, d. d., je bil v letu 2004 šesti največji slovenski izvoznik v države Evropske unije.
 • Leto 2004 je bilo za Impol, d. d., leto uvajanja novih tehnologij in optimiranja proizvodnje v valjarništvu in stiskalništvu. Delež valjanih izdelkov pa dosega delež 60 odstotkov celotne proizvodnje.
 • Impol je bil uvrščen med tri finaliste za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in prejel posebni priznanji za napredek pri uvajanju metode poslovne odličnosti.
 • Leta 2004 sta proizvodna procesa livarna in cevarna ter podporni procesi osvojili certifikat ISO TS 16949 s posebnimi zahtevami za uporabo standarda ISO 9001 za serijsko proizvodnjo in proizvodnjo nadomestnih delov v avtomobilski industriji.
 • Impol uspešno razvija lastno raziskovalno dejavnost – leta 2004 je 18 raziskovalcev pripravilo 40 razvojno-raziskovalnih nalog.
 • Impol je znova potrdil svojo ekološko ozaveščenost tudi pri porabi virov. Poraba tehnološke vode se je leta 2004 v primerjavi z letom pred tem zmanjšala kar za 52 odstotkov oziroma za 387 tisoč kubičnih metrov.
 • Leta 2004 je Impol končal priprave na procesno organiziranost družbe.
2003
 • V letu 2003 je skupina Impol predelala in prodala več kot sto tisoč ton aluminijevih izdelkov.
 • To je bilo leto največjih naložb doslej – za prestrukturiranje programa valjarništva smo namenili 48 milijonov evrov.
 • Na natečaju za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost se je Impol, d. d., uvrstil v najožji krog štirih poslovno odličnih podjetij v državi.
 • Evropski patentni urad je zaščitil Impolovo zlitino D90.
 • Na lestvici največjih slovenskih izvoznikov je bil Impol, d. d., v letu 2003 tretji največji izvoznik v države Evropske unije in deveti največji čisti izvoznik.
 • V letu 2003 smo uspešno izvedli potrebne dejavnosti za pridobitev standarda kakovosti za avtomobilsko industrijo ISO TS 16964 kot nadgradnjo standarda ISO 9001.
2002
 • Dobiček je praktično enak tistemu iz predhodnega leta in je znašal 1,0 milijarde tolarjev. Doseženi dobiček je realna osnova, na kateri Impol temelji svoj nadaljnji razvoj.
 • Impol je v letu 2002 deloval v izrazito turbulentnem okolju, ki je bilo več kot pol leta recesijsko.
 • Nekatere spremembe je povzročil tudi sam, druge – predvsem tiste težje obvladljive – pa okolje.
 • Impol je v letu 2002 z nakupom 70 odstotkov delnic družbe Impol Seval, a. d., Sevojno, Srbija, razširil svoj predmet poslovanja v mednarodno okolje in tako zastavil širitev na trge, na katerih do takrat ni bil prisoten.
 • Leto 2002 je bilo prelomno še zaradi drugih razvojnih usmeritev v Impolu: zaključevanje modernizacije stiskalništva ter začetek zadnje faze modernizacije valjarništva v povezavi z nakupom Impol Sevala je dokončno izoblikoval program zahtevnejših valjarniških in stiskalniških proizvodnih programov. Tržne možnosti Impola so se z ohranjanjem diverzifikacije proizvodnih programov povečale.
 • Še naprej smo posvečali pozornost kakovosti – tako smo obnovili certifikat sistema nadzora kakovosti z verzijo ISO 9001:2000. Kot nadgradnjo pa smo zastavili osnove za pridobivanje certifikata sistema kakovosti v avtomobilski industriji ISO/TS 16949.
 • Impol se zaveda, da pomembno vpliva na okolje. Skladno s sistemom okoljskega standarda ISO:14001 preprečuje, da bi s škodljivimi emisijami v okolje nanj deloval škodljivo.
 • Impol je prejel priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2002, kar po mnenju presojevalcev kaže na njegovo priznanju ustrezno organiziranost vseh poslovnih procesov.
2001
 • Definirana je popolnoma nova strategija tržnega pozicioniranja do leta 2005. Prvič v zgodovini Impola igrajo pomembno vlogo pri rasti družbe ekspanzija in prevzemi. V okviru same strategije so zeleno luč dobile številne naložbe: modernizacija livarne z novimi kapacitetami, popolnoma nov folijski obrat, nova stiskalnica za palice in profile iz trdih zlitin.
 • Impol proda preko 80.000 ton izdelkov; promet znaša že 191 milijonov dolarjev.
2000
 • Pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.
 • V Impolu je zaposlenih 800 visoko strokovnih delavcev, ki izdelajo in prodajo več kot 70.000 ton izdelkov.
 • Naši najpomembnejši trgi so: Nemčija, Italija, ZDA, Madžarska, Belgija, Nizozemska, države Latinske Amerike, Francija, Avstralija in Slovenija. Letni promet presega 150 milijonov ameriških dolarjev.
1996-1999

 

 • Posodobitev izdelave stiskanih izdelkov (profili, palice, cevi).
 • Izločitev programov, ki niso neposredno pomembni za osrednjo metalurško dejavnost.
 • Začetek uvajanja zahtevnih okoljevarstvenih standardov.
 • Povečanje proizvodnje na 60.000 ton.
 • Uvedba novega strateškega načina vodenja podjetja ter preoblikovanje v delniško družbo.

 

1991-1995
 • Na področju valjarništva prestrukturiranje programa v izdelavo zahtevnejših izdelkov (rondel, rebrastih pločevin) in s tem zadovoljitev potreb na novih področjih. Podjetje postane pretežno izvozno usmerjeno, saj na tuje trge proda 80 odstotkov svoje proizvodnje. Impol začne ustanavljati družbe v tujini in postane mednarodno podjetje.
 • Naložba v posodobitev stiskalniškega programa z namenom izboljšanja ponudbe na področju stiskanih in vlečenih palic ter cevi.
 • Pridobitev standarda ISO 9001 v letu 1992 potrdi način poslovanja skladno z najvišjimi zahtevami mednarodnega okolja. Leta 1995 ponovna potrditev in nadaljevanje prizadevanj za celovito obvladovanje kakovosti.
1976-1992
 • Obdobje formalne združitve s sosednjo družbo TALUM, Kidričevo, v organizacijo UNIAL. Od takrat pa vse do danes tesno sodelovanje, ki se odraža v dolgoročnem dogovoru za 40.000 ton aluminijevih bram in drogov.
1981-1990

 

 • Namestitev dveh hladnih kvarto valjarn.
 • Gradnja nove dvorane za finalizacijo aluminija.
 • Prenova in posodobitev livarne z ureditvijo ustrezne površinske in toplotne obdelave ulitkov.
 • Priprave na uvedbo sodobne tehnologije za izdelavo visoko kakovostnih stiskanih in vlečenih izdelkov.

 

1971-1980
 • Postavitev obrata za izdelavo in oplemenitenje folij.
 • Gradnja nove hale za izdelavo stiskanih izdelkov.
 • Uvedba novega postopka elektrolitske oksidacije.
 • Posodobitev izdelave žičnih izdelkov in začete izdelave varilnih materialov.
 • Povečanje proizvodnje na 40.000 ton letno.
1966-1970
 • Prenova in posodobitev valjarne. Povečanje proizvodnje s 17.000 na 30.000 ton izdelkov letno.
1961-1965

 

 • Prenova in posodobitev stiskalniškega obrata ter žičarne.
 • Vključevanje v mednarodno okolje ter tehnološki vrh panoge.

 

1952-1960
 • Postopna preusmeritev proizvodnje iz predelave bakra v predelavo aluminija zaradi rasti porabe aluminija in ocen o njegovi perspektivnosti. K preusmeritvi je pripomogla tudi zgraditev tovarne aluminija v Kidričevem.
1946-1952
 • Zadnje obdobje izključne proizvodnje bakrenih in medeninastih izdelkov.
1915-1945
 • Po popolnem zastoju obratovanja med prvo svetovno vojno sledi ponovno širjenje dejavnosti na področju valjanih izdelkov ter žic iz bakra, medenine in brona.
1825-1914

 

 • Leta 1825 ustanovitev industrije kovanih bakrenih izdelkov.
 • Postopno širjenje proizvodnega programa izdelkov in polizdelkov iz bakra, medenine ter brona.