B2B portal
Iskanje
Nazaj na novice

Sklic skupščine delničarjev družbe Impol 2000, d. d.

Upravni odbor Impola 2000, d. d., sklicuje skupščino družbe Impol 2000, d. d. Skupščina bo v petek, 17. julija 2015, ob 1300 uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica, ob prisotnosti notarke gospe Jožice Škrk.

 

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1.    Otvoritev  skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa št. 1

1.1.  Skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.

1.2.  Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Jožica Škrk.

 

2.    Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2014.

Predlog sklepa št. 2

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Impol 2000, d. d., skupaj s poročilom neodvisnega revizorja ter s poročilom upravnega odbora o sprejemu Letnega poročila družbe Impol 2000, d. d., za leto 2014. Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora, vključenim v Letno poročilo skupine Impol in Impola 2000, d. d.

 

3.    Odločanje o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa št. 3

3.1  Na dan 31. december 2014 se bilančni dobiček oblikuje iz naslednjih postavk v zneskih:

doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2014 2.118.764,96 €
del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2014, razporejenega v statutarne rezerve 317.814,74 €
del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2014, razporejenega v bilančni dobiček (a-b) 1.800.950,22 €
del prenesenega dobička iz predhodnih obdobij 29.487.621,55 €
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (c+d) 31.288.571,77 €

 

3.2 Na predlog upravnega odbora se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000, d. d., uporabi:

3.2.1      Dividende se delničarjem izplačajo v višini 0,94 evra bruto na delnico, kar znaša 1.002.760,98 evra.

3.2.2      Ostali del bilančnega dobička v višini 30.285.810,79 evra ostane nerazporejen.

3.3   Dividende se izplačajo do konca oktobra 2015 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani 13. julija 2015. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. novembrom 2015.

3.4.  Nagrade članom uprave, ki je delovala do vključno 31. decembra 2014, se oblikujejo za predsednika uprave v višini 0,35 odstotka doseženega konsolidiranega čistega dobička skupine Impol 2000, d. d., v poslovnem letu 2014 ter za vsakega člana uprave v višini 0,28 odstotka od doseženega konsolidiranega čistega dobička skupine Impol 2000, d. d., v poslovnem letu 2014.

3.5.  Nadzornemu svetu Impola 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

3.6.  Upravi družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

 

4.    Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015.

Predlog sklepa št. 4

Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2015 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d. o. o., Ptuj.

  

Splošni pogoji za udeležbo na skupščini:

·          Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, to je do vključno 13. julija 2015, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so takrat, to je 13. julija 2015,  tudi vpisani v delniško knjigo.

·          Delničarji, katerih deleži skupno presegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ter obrazložitev dopolnitve dnevnega reda oziroma spremembe točke dnevnega reda.

·          Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilne predloge). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo skladno s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

·          Predlogi sklepov z navedbo predlagateljev, obrazložitve točk dnevnega reda, Letno poročilo za leto 2014 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilo upravnega odbora o sprejetju letnega poročila so od objave tega sklica brezplačno na vpogled v družbi Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, ki vodi računovodstvo družbe Impol 2000, d. d., in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času. Sklic skupščine in del gradiv je objavljenih tudi na spletni strani  www.impol.si.

·          Na skupščini bodo prisotni tudi upravni odbor ter izvršna direktorja družbe, ki bodo delničarjem na skupščini zagotavljali izpolnjevanje njihove pravice do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

·          Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana ustno izvršnima direktorjema družbe (v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica) ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine, to je do vključno 13. julija 2015.

·          Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi pri izvršnih direktorjih (v tajništvu družbe Simfin d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica), vsak delovni dan od 800 do 1400. Pri prijavi s priporočenim pismom mu bo vstopnica poslana po pošti na naslov, s katerega je prijava prispela. Če da delničar za udeležbo na skupščini pooblastilo pooblaščencu, mora ta ob predložitvi pooblastila o zastopanju priložiti tudi vstopnico delničarja, ki ga zastopa.

·          Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj prihod na sejo potrdijo pred začetkom seje  skupščine, tako da se izkažejo s predložitvijo vstopnice ter s pooblastilom, če zastopajo drugega delničarja in v primeru osebnega nepoznavanja z osebnim dokumentom, pravne osebe pa v primeru osebnega nepoznavanja še z izpisom iz sodnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda.

·          Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev se vodi na fiduciarnem računu pri odvetnici Jožici Kvas.

Slovenska Bistrica, 11. junij 2015

Zadnje novice

Card image cap

Update: informacije za poslovne partnerje o ukrepih glede koronavirusa

Dragi poslovni partnerji, sporočamo vam, da poslovanje skupine Impol zaradi bolezni Covid-19 še vedno poteka tekoče brez posebnih motenj. Vlada Republike Slovenije sprejema ukrepe za...

Card image cap

Z inovacijami dvigujemo kakovost in produktivnost ter razvijamo krožno gospodarstvo

Konec septembra so na Štajerski gospodarski zbornici že tradicionalno podelili nagrade za najboljše inovacije. Izbirali so med 27 prijavljenimi inovacijami, v katere je bilo vključenih 118...

Card image cap

Poročilo o poslovanju skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., v prvem polletju leta 2020

Družba Impol 2000, d. d., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za prvo polletje leta 2020, katerega...

Card image cap

Impolov aluminij v prvem slovenskem satelitu v vesolju

Iz Francoske Gvajane so v četrtek, 3. septembra 2020, ob 3.51 po našem času izstrelili raketo Vega VV16, na krovu katere sta poletela tudi prva slovenska satelita Nemo HD in Trisat. Gre za mikro...