Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Sklic skupščine družbe Impol 2000, d. d.

Sklic skupščine družbe Impol 2000, d. d., 23. 5. 2014

Dnevni red skupščine

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

 1. Otvoritev  skupščine in izvolitev organov skupščine.
 2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2013.
 3. Odločanje o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
 4. Izvolitev članov nadzornega sveta Impol 2000 d.d.
 5. Spremembe Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, družbe za upravljanje, d. d.

Splošni pogoji za udeležbo na skupščini:
 • Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oz. njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, to je do vključno 7.7.2014, prijavijo svojo udeležbo na sedežu Uprave družbe in so takrat, to je 7.7.2014,  tudi vpisani v delniško knjigo.
 • Delničarji, katerih njihovi deleži skupnopresegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedemdni po objavi sklica te skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 
 • Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilne predloge). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.
 • Predlogi sklepov z navedbo predlagateljev, obrazložitve točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2013 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilo nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila ter besedilo predlaganih sprememb statuta so od objave tega sklica brezplačno na vpogled v družbi Simfin d. o. o., Partizanska cesta 38, Slov. Bistrica, ki vodi računovodstvo družbe IMPOL 2000 d. d., in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času. Sklic skupščine in del gradiv je objavljenih tudi na spletni strani  www.impol.si
 • Na skupščini bo prisotna Uprava družbe, ki bo delničarjem na skupščini zagotavljala izpolnjevanje njihove pravice do obveščenosti v skladu z 305. členom ZGD-1.
 • Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana ustno Upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d. o. o., Slov. Bistrica, Partizanska cesta 38) ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine, to je do vključno 7.7.2014.
 • Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi pri Upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d. o. o., Slov. Bistrica, Partizanska 38), vsak delovni dan od 800 do 1400. Pri prijavi s priporočenim pismom mu bo vstopnica poslana po pošti na naslov, s katerega je prijava prispela. Če delničar za udeležbo na skupščini da pooblastilu pooblaščencu, mora ta ob predložitvi pooblastila o zastopanjupriložiti tudi vstopnico delničarja, ki ga zastopa.
 • Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj prihod na sejo potrdijo pred začetkom seje skupščine, tako da se izkažejo s predložitvijo vstopnice ters pooblastilom in v primeru osebnega nepoznavanja z osebnim dokumentom, pravne osebe pa s predložitvijo vstopnice ter v primeru osebnega nepoznavanja z izpisom iz sodnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda.
 • Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev se vodi na fiduciarnem računu pri odvetnici Jožici Kvas. 

Podrobni dnevni red skupščine si lahko preberete v priponki spodaj.