Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Sprejeti vsi predlagani sklepi skupščine

12. 7. 2013

V petek, 12. julija 2013, je v prostorih skupine Impol potekala skupščina krovne družbe Impol 2000, d. d. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila. Bilančni dobiček se je oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih: del prenesenega dobička iz predhodnih obdobij (22.298.721,84 €) in doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2012 (5.713.069,77 €), kar skupaj znaša 28.011.791,61 €.

Skupščina je na predlog uprave in nadzornega sveta sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička, in sicer bodo delničarjem izplačane dividende v višini 0,31 € bruto na delnico, kar znaša 330.697,77 €. Dividende bodo do konca oktobra prejeli vsi delničarji, ki so bili 8. julija 2013 vpisani v delniško knjigo. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je pet let, prične teči 1. novembra 2013. Preostanek bilančnega dobička v višini 27.681.093,84 € ostane nerazporejen.

Prav tako je skupščina potrdila predlog o podelitvi nagrad članom uprave, in sicer predsednik uprave prejme nagrado v višini 0,35 odstotka, oba člana uprave pa v višini 0,28 odstotka doseženega konsolidiranega dobička v poslovnem letu 2012.

V nadzorni svet so bili ponovno izvoljeni Milan Cerar (predsednik), Tanja Ahaj, mag. Jože Kavkler in Adi Žunec. Za pooblaščenega revizorja za leto 2013 je bila imenovana družba Auditor, d. o. o.