Menu

Ali ste vedeli?
Število delovnih nezgod smo v zadnjih desetih letih zmanjšali za 53 odstotkov.

Politika poklicnega zdravja in varnosti

Sistematično vodenje poklicnega zdravja in varnosti že od leta 2000

Politiko poklicnega zdravja in varnosti sprejema uprava po posvetu z vsemi vodilnimi strukturami v skupini. Prvo politiko poklicnega zdravja in varnosti je uprava družbe Impol sprejela decembra 2000. Vodstvo se je takrat zavezalo nenehnemu izboljševanju zdravja in varnosti zaposlenih ter spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje. Politika poklicnega zdravja in varnosti je okvir za delovanje skladno z zahtevami standarda OHSAS 18001 in temelj za postavitev ciljev na področju poklicnega zdravja in varnosti. Politika je objavljena na ključnih mestih v organizaciji.

Vsebina politike poklicnega zdravja in varnosti

Zdravje in varnost osebja, ki ima dostop do delovnega prostora, je vrednota, ki je ni mogoče pridobiti ali kupiti, zato je skrb za ohranjanje zdravja in varnosti naša lastna odgovornost. Vse osebe, ki delajo pod nadzorom organizacije, se morajo zavedati svojih obveznosti, ki jih prinaša področje varnosti in zdravja pri delu. 

V skupini Impol se zavedamo, da zdravje in varnost na delovnem mestu zagotavljata zadovoljstvo zaposlenih in širše javnosti.

Prizadevamo si nenehno zmanjševati tveganja, ki so posledica našega sedanjega delovanja. Prav tako smo zavezani preprečevanju poškodb in okvar zdravja ter nenehnemu izboljševanju vodenja področja varnosti in zdravja pri delu, ki teži h generiranju vedno boljših rezultatov in učinkov. S sprejetimi ukrepi težimo k zagotavljanju delovne zmožnosti zaposlenih v njihovi celotni aktivni dobi.

Pri načrtovanju novih dejavnosti izbiramo takšne tehnične rešitve, ki so zdravju prijaznejše in ne ogrožajo varnosti zaposlenih.

Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti je vgrajen v vse procese družb skupine Impol in se v njih tudi nadalje razvija.

Naša temeljna načela

 • Trajna zavezanost vodstva za varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti pri delu se odraža v podelitvi pristojnosti in odgovornosti lastnikom procesov, strokovnim sodelavcem in zdravniku. Vodstvo z rednimi pregledi zagotavlja učinkovito izvajanje dejavnosti na področju varovanja zdravja ter ustreznost načel politike poklicnega zdravja in varnosti glede na spremembe v družbah skupine Impol.
 • Cilji poklicnega zdravja in varnosti so usmerjeni k postopnemu uvajanju varnejših in zdravju prijaznejših postopkov skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ter ob upoštevanju načela gospodarnosti.
 • Spoštovanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na organizacijo, in drugih zahtev, na katere je organizacija pristala, je naša dolžnost.
 • Izvajanje dejavnosti programa poklicnega zdravja in varnosti smo vključili v kratkoročne in dolgoročne načrte ter za to zagotavljamo sredstva. Z vsakoletno določitvijo novih nalog na področju poklicnega zdravja in varnosti zagotavljamo nenehne izboljšave.
 • Vsi zaposleni so glede na svoje dejavnosti v delovnem procesu deležni usposabljanja. Tako zagotavljamo višjo stopnjo skrbi za lastno zdravje in varnost. Poznavanje in uresničevanje načel poklicnega zdravja in varnosti sta zavezujoča za zaposlene.
 • Pri raziskavah in reševanju vprašanj na področju poklicnega zdravja in varnosti smo v skupini Impol odprti za pobude vseh zainteresiranih. Zaposlenim in javnosti so na voljo informacije o naših prizadevanjih in dosežkih na tem področju.
 • S sprejetjem politike poklicnega zdravja in varnosti se zavezujemo k varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti pri delu. Naša prizadevanja se odražajo predvsem v:

  - promociji zdravja pri delu kot orodju preventivnega ukrepanja,
  - spremembah tehnoloških postopkov, tako da nevarne postopke nadomestimo z manj nevarnimi,
  - zmanjševanju časovne izpostavljenosti zaposlenih, ki so izpostavljeni neugodnim fizikalnim dejavnikom,
  - uporabi vhodnih materialov, ki manj obremenjujejo delovno okolje in s tem zdravje in varnost naših zaposlenih,
  - omejeni, nadzorovani in skrbni rabi nevarnih snovi,
  - zagotavljanju, da so zaposleni, ki pri delu rokujejo z nevarnimi snovmi, usposobljeni in prejemajo potrebne informacije, da zaščitijo sebe, druge in okolje,
  - določitvi nevarnih območij in omejenih gibanj s posebnimi oznakami,
  - periodičnem izvajanju preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti zaposlenih za varno delo na delovnem mestu,
  - izvajanju periodičnih preiskav fizikalnih in kemičnih škodljivosti na delovnem mestu,
  - izvajanju rednih preventivnih zdravniških pregledov,
  - preprečevanju socialnih tveganj s poudarkom na stresu in tveganjih zaradi odvisnosti od psihoaktivnih sredstev,
  - težnji k zmanjševanju nezgod pri delu,
  - spremljanju zdravstvenega stanja zaposlenih,
  - periodičnih pregledih delovne opreme,
  - učinkoviti uporabi predpisanih zaščitnih sredstev.
Zapisana politika poklicnega zdravja in varnosti je dostopna širši javnosti.