Menu

Okoljska politika

Jasno začrtana pot naprej

Prvo okoljsko politiko smo sprejeli maja 1999. S sprejetjem politike se je vodstvo zavezalo k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja, spoštovanju in izpolnjevanju zahtev veljavne zakonodaje, predpisov in drugih zahtev. Okoljska politika je okvir za delovanje skladno z zahtevami standarda ISO 14001 in temelj za postavitev ciljev na področju varovanja okolja.

S sprejetjem okoljske politike smo se zavezali odgovornemu ravnanju, hkrati pa je varovanje okolja postalo naša stalna aktivnost, ki se glede na spremembe tudi prilagaja in dopolnjuje. Na tem področju uspešno sodelujemo z lokalno skupnostjo.

Del politike skupine Impol:

OKOLJE

Prispevati k ohranjanju naravnih virov z recikliranjem sekundarnih surovin in skrbno rabo vseh virov, še posebej z znižanjem specifičnih rab energentov z vlaganjem v energetsko učinkovitejše naprave.

Postopno vlagati v najboljše razpoložljive proizvodne tehnike, uvajati varnejše in zdravju prijaznejše postopke skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ob upoštevanju načela gospodarnosti.