Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Splošni nabavni pogoji

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

1. Veljavnost: 

Ti splošni nabavni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji) veljajo za vse pravne posle, ki jih sklenejo družbe iz skupine Impol (v nadaljevanju: naročnik) z dobavitelji, izvajalci oziroma prodajalci (v nadaljevanju: dobavitelj) za nabavo opreme, materiala, izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: blago oziroma storitev). Ti Splošni pogoji so sestavni del vseh pravnih poslov sklenjenih med naročnikom in dobaviteljem. V primeru odstopanj med splošnimi pogoji in določbami v pogodbah, veljajo določbe v pogodbah.

Ti Splošni pogoji imajo prednost pred morebitnimi splošnimi in posebnimi pogoji dobavitelja oziroma jih izključujejo. Splošni in posebni pogoji dobavitelja zavezujejo naročnika le v primeru izrecnega pisnega dogovora. 

Dobavitelj se lahko kadarkoli seznani s Splošnimi pogoji na spletni strani naročnika: www.impol.si.

2. Sklenitev in sprememba pravnega posla: 

Pravni posli in njihove spremembe morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Morebitne ustne dogovore mora naročnik potrditi v pisni obliki, sicer ne veljajo. 

Dobavitelj je dolžan naročniku pisno potrditi naročilo najkasneje v roku 7 dni po prejemu naročila. V kolikor dobavitelj ne potrdi naročila v navedenem roku, lahko naročnik odpove naročilo v nadaljnjih 7 dneh, sicer se šteje naročilo za sprejeto, čeprav dobavitelj ni pisno potrdil naročila. 

3. Cene: 

Cene, navedene v posameznem pravnem poslu, so fiksne in obvezujoče ter jih ni mogoče spreminjati brez pisnega soglasja naročnika. V primeru dobave aluminija se cena določi v skladu z dogovorom in zadostuje, da pogodba določa le formulo za določitev oz. izračun cene in ne končne cene.   

Če ni s posameznim pravnim poslom oz. pogodbo drugače dogovorjeno, velja cena pod pogoji klavzule DDP (Incoterms 2010). 

4. Dobavni rok in pogodbena kazen: 

Dobavni rok je določen z vsakim posameznim pravnim poslom oziroma pogodbi. Dobavni rok je obvezujoč in ga je mogoče spremeniti le s pisnim soglasjem naročnika. 

V primeru, da dobavitelj zaradi višje sile blaga ne more dobaviti v dogovorjenem roku, mora naročniku ponuditi nov dobavni rok. V kolikor naročniku nov dobavni rok ne ustreza, si naročnik pridružuje pravico naročilo preklicati delno ali v celoti ter zahtevati povrnitev morebiti nastalih stroškov in škode.

Delne dobave naročenega blaga so dovoljene samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. 

V primeru dobaviteljeve zamude pri dobavi blaga, ima naročnik po svoji lastni presoji pravico, da odstopi od pogodbe brez odpovednega roka ali da dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen, ki znaša 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak začet koledarski dan zamude, vendar ne več kot 10 % končne pogodbene vrednosti. Če je škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine. 

V primeru predčasne dobave, lahko naročnik zavrne prevzem. 

5. Pogodbena količina: 

Dobave lahko odstopajo od pogodbeno dogovorjene količine za največ +/- 2 % pogodbeno dogovorjene količine.  

6. Fizični prevzem blaga: 

Naročnik (razen družbe Rondal d. o. o.) izvaja prevzem blaga na svojem sedežu od ponedeljka do četrtka med 6.00 in 15.00, vsak petek pa med 6.00 in 13.00; družba Rondal d. o. o. pa izvaja prevzeme blaga na svojem sedežu vsak dan od 6.00 do 14.00 ure. 

Prevzemi ob sobotah, nedeljah in praznikih niso možni. Za vsako odstopanje od navedenih dni, je treba dobiti pisno soglasje naročnika. 

7. Embalaža in pakiranje: 

Embalažain/ali blagomorata biti ekološko neoporečna v skladu s standardi. 

Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan izdelati in predstaviti predlog embaliranja in etiketiranja, ki ga naročnik potrdi pred pričetkom dobav. Dobavitelj mora, če ni s strani naročnika drugače zahtevano, blago strokovno zapakirati in označiti. Odgovornost za poškodbe blaga zaradi napačne ali pomanjkljive embalaže v celoti nosi dobavitelj. 

8. Dokumentacija za prevzem: 

Blago mora vedno spremljati s strani dobavitelja podpisana dobavnica ter certifikat o skladnosti z zahtevami naročnika in za dobavo surovine in materiala, pri katerem je za uporabo ključna kemijska sestava, tudi obvezno atest proizvajalca. V primeru, da je s posameznim pravnim poslom zahtevana še dodatna dokumentacija ali vzorci, mora biti le-ta izročena skupaj z blagom ob njegovem prevzemu. 

9. Fakturiranjein plačilni pogoji: 

Fakturiranje se izvaja po posameznem pravnem poslu. Vsak račun mora biti izdan v skladu s pogoji vsakega posameznega pravnega posla ter mu mora biti priložena dobavnica, podpisana s strani odgovorne osebe naročnika, ki je blago/storitev prevzela. V primeru delnih dobav se lahko celotna faktura izstavi po izvedbi zadnje delne dobave. 

Na računu mora biti navedena številka naročila.

V primeru, da je račun, ki ga dobavitelj pošlje naročniku, nepopoln ali napačen, ga naročnik zavrne in zahteva izstavitev novega, dobavitelj pa za tak zavrnjen račun naročniku ni upravičen zaračunati zamudnih obresti. 

Kot običajen način plačila se šteje tudi pobot, asignacija, odstop terjatve, večstranski pobot ali drug podoben način plačila. 

10. Realizacija dobave – prehod tveganja: 

Dobava, prevzem blaga in prehod nevarnost je odvisen od dogovorjene paritete (Incoterms 2010) v pravnem poslu.   

V kolikor ni v posameznem pravnem poslu drugače dogovorjeno, se šteje, da je kraj dobave skladišče naročnika po pariteti DDP (Incoterms 2010). Izjemoma se lahko prevzem blaga izvede na drugi lokaciji, o čemer naročnik predhodno pisno obvesti dobavitelja. 

11. Kakovost: 

Dobavitelj jamči za kakovost naročenega blaga. Dobavitelj je dolžan naročeno blago dobaviti skladno s pogodbo in vso priloženo dokumentacijo (zlasti načrti in tehničnimi opisi blaga) ter v skladu z mednarodnimi, nacionalnimi in tehničnimi standardi. Blago mora imeti običajne lastnosti in lastnosti, za katere sta se stranki posebej dogovorili, ter mora ustrezati standardnim lastnostim dobaviteljevega blaga. Če je dobavitelju znano, za kakšen namen bo naročnik uporabljal blago, mora blago imeti tudi lastnosti za znano uporabo. 

Dobavitelj ne sme brez predhodnega pisnega soglasja naročnika izvesti nobene spremembe na blagu oz. izdelku. 

Dobavitelj mora imeti vzpostavljen sistem za prepoznavanje neskladnih proizvodov oz. blaga, in sicer tako, da se proizvodi oz. blago, ki ne izpolnjuje kakovostnih zahtev naročnik, ne dobavi naročniku. Dobavitelj mora imeti vzpostavljen tudi sistem za obvladovanje dokumentov, in sicer tako, da zagotovi uporabo zadnje veljavne tehnične specifikacije naročnika. 

Naročnik lahko po predhodni najavi pri dobavitelju izvede pregled in presojo, ali so pri dobavitelju zagotovljeni vsi pogoji iz tehnične dokumentacije (PTP).  V kolikor so v zvezi s tem pri dobavitelju ugotovljene nepravilnosti in jih dobavitelj tudi po opozorilu s strani naročnika ne odpravi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

V primeru ugotovljenih neskladnosti dobavljenega proizvoda oz. blaga mora dobavitelj izpolniti ˝8D report˝ in nemudoma oz. v dogovorjenem roku izvesti korektivne ukrepe, akcije, ipd. za odpravo neskladnosti. 

Zaradi zagotavljanja kakovosti mora dobavitelj vzdrževati tudi sistem sledljivosti od surovine do izdelka.

12. Reklamacije količin in kakovosti: 

Naročnik se obveže, da bo reklamiral prejeto količino takoj ob prevzemu, vendar najkasneje v roku 5 delovnih dni po prevzemu, neustrezno kvaliteto pa takoj ob ugotovitvi, vendar najkasneje v roku 6-ih mesecev po prevzemu. Dobavitelj mora vsako napako  po prejeti reklamacijiodpraviti najkasneje v roku 30 dni po prejemu reklamacije ali v krajšem roku, če je tako posebej dogovorjeno med dobaviteljem in naročnikom, ter naročniku povrnitvimorebitnoškodo (npr. strošek zastoja proizvodnje, škarta, itn.). Vse stroške v zvezi z reklamacijo, še posebej stroške vračila blaga dobavitelju, stroške obravnavanja reklamacije, pregledov in testiranj ter stroške dobave ustreznega blaga nosi dobavitelj. 

Naročnik si pridržuje pravico, da ob nedejavnosti dobavitelja ali v nujnih primerih ugotovljene pomanjkljivosti odpravi sam ali s pomočjo tretje osebe. S tem povezane stroške v celoti nosi dobavitelj. 

13. Odstop od pogodbe: 

V primeru, da dobavitelj brez krivde naročnika odstopi od pogodbe in razlog za odstop od pogodbe ni višja sila (stečaj, naravne katastrofe), je dolžan naročniku povrniti vse stroške za kritni nakup. V primeru odstopa od pogodbe za dobavo aluminija pa mora dobavitelj povrniti naročniku tudi razliko med pogodbeno LME-ceno in tržno LME-ceno na dan odstopa od pogodbe, če je le-ta na dan odstopa od pogodbe višja od pogodbene LME cene.  

Dobavitelj je prav tako dolžan povrniti naročniku vso škodo, nastalo naročniku zaradi odstopa od pogodbe. 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

-       če dobavitelj zamuja z dobavo blaga,

-       če dobavljeno blago nima dogovorjene kakovosti oz. ima stvarne napake, dobavitelj pa le-teh ne odpravi v roku 30 dni po prejemu reklamacije oz. v krajšem roku, ki je posebej dogovorjen med naročnikom in dobaviteljem,

-       če je očitno, da dobavitelj ne bo mogel pravočasno izpolniti svojih obveznosti. 

14. Prenos pogodbe inodstop terjatev

Dobavitelj ima pravico prenesti ali odstopiti pravni posel in/ali katerokoli pravico, vključno s terjatvami in obveznostmi po pravnem poslu, na tretjega pod pogojem, če pridobi predhodno pisno soglasje naročnika.

15. Splošni pogoji dela pri storitvah: 

Z izvajanjem del se lahko prične šele po predhodnem dogovoru z odgovornim vodjem procesa pri naročniku. Izvajalec je dolžan upoštevati zakonodajo v državi sedeža naročnika in vsa navodila prejeta s strani naročnika.Dela lahko opravljajo leza to usposobljeni zaposleni pri izvajalcu ali ustrezno usposobljeni podizvajalci.

16. Zdravje in varnost pri delu: 

Za varnost in zdravje pri delu delavcev, ki delajo za izvajalca storitve za naročnika na katerikoli podlagi, je odgovoren izvajalec storitve. Izvajalec se obvezuje, da bo upošteval načela varnega dela in uporabljal ustrezna zaščitna sredstva. Izvajalec mora ustrezno zaščititi in označiti območje dela. Pri izvajanju del na višini mora izvajalec preprečiti gibanje oseb pod območjem dela, področje ustrezno zavarovati in označiti ter zagotoviti varno dviganje in prenašanje bremen. Po opravljenem delu mora izvajalec odstraniti vse oznake, očistiti področje, namestiti funkcionalne varnostne naprave in varovala, v primeru posega v električne naprave pa mora zapreti in zakleniti vrata stikalnih naprav. V primeru, da se izvaja delo izvajalca storitve na skupnem delovišču, izvajalec storitve skupaj z ostalimi izvajalci del na skupnem delovišču podpiše Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, katerega predlog je objavljen na spletni strani www.impol.si.  

17. Področje varstva okolja: 

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza vsem predpisom s področja varstva okolja in zdravja, veljavnimi v EU in ZDA. 

Dobavitelj odškodninsko odgovarja za morebitno škodo, ki bi kakorkoli nastala naročniku zaradi ekološko spornega dobavljenega blaga ali zaradi neustrezne oziroma neprimerne embalaže. 

Dobavitelj se zavezuje, da bo ob vsaki prvi dobavi nevarne snovi in ob vsaki morebitni spremembi naročniku dostavil varnostni list v slovenskem jeziku, izdan v skladu z Uredbo REACH. Dobavitelj se prav tako zaveže, da bo ob vsaki prvi dobavi in ob vsaki morebitni spremembi naročniku dostavil tehnični list oz. tehnično navodilo v slovenskem jeziku, ki vsebuje podatke o uporabi in pripravi dobavljene nevarne snovi oz. kemikalije. 

Vse odpadke, ki nastanejo pri izvajanju del, mora izvajalec zbrati in odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo. 

Onesnažene vode je prepovedano spuščati v odtoke, z njimi se ravna enako kot z odpadki. 

Izvajalec je dolžan varno uporabljati nevarne snovi in preprečiti morebitne nesreče.  

18. Intelektualna lastnina in poslovna skrivnost: 

Dobavitelj je dolžan zaščititi naročnika proti zahtevkom tretjih oseb, ki bi jih te osebe uveljavljale v zvezi s predmetom naročila dobavljenim s strani dobavitelja zaradi kršitve pravic industrijske lastnine (patent, model, licenca, znamka) in v morebitnem sporu varovati njegove interese in mu povrniti vso nastalo škodo (stroški pred pravdo, pravdni stroški, obveznost plačila odškodnine, ki bi jo moral plačati naročnik, ipd.).

Dobavitelj je dolžan kot poslovno skrivnost varovati vse podatke in listine, ki mu jih je posredoval naročnik za izvršitev posla. Vsa dokumentacija (risbe, tehnična dokumentacija, načrti vključno z modeli in vzorci, šablonami, ipd.), ki jo je prejel dobavitelj od naročnika, ostanejo v lasti naročnika. Na zahtevo naročnika je dobavitelj navedeno dokumentacijo dolžan vrniti naročniku. Navedene dokumentacije ni dovoljeno posredovati  ali jo razmnoževati ter jo je dopustno uporabljati le z namenom realizacije dogovorjenega  posla.

19. Hramba dokumentacije:

Dobavitelj je dolžan vso dokumentacijo v zvezi s pravnim poslom z naročnikom ter v zvezi z dobavljenim blagom naročniku hraniti še 10 let od dobave blage.

20. Pravo in pristojno sodišče: 

Pogodbeni stranki (naročnik in dobavitelj) bosta vse spore poskušali rešiti sporazumno. Če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov med strankama pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

V pravnih poslih z mednarodnim elementom je pravo, ki je merodajno za urejanje razmerja med naročnikom in dobaviteljem, pravo države, v kateri ima sedež naročnik, pri čemer je izrecno izključena uporaba določil mednarodnega zasebnega prava in določil Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga – CISG).

21. Končne določbe: 

Morebitna neveljavnost posamezne določbe Splošnih pogojev ali pravnih poslov ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Splošnih pogojev in/ali pravnih poslov, v katere so vključeni ti Splošni pogoji.

Ti Splošni pogoji so napisani v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku. V primeru nejasnosti ali neskladnosti se za razlago in tolmačenje uporabijo Splošni pogoji v slovenskem jeziku.

Splošni pogoji in vsakokratne spremembe pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani naročnika – www.impol.si. Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oz. do njihove spremembe. Dobavitelj je dolžan pred sklepanjem pogodbe preveriti veljavnost Splošnih pogojev in spremljati morebitne njihove spremembe na spletni strani naročnika.  

Datum objave na spletni strani: 19. 9. 2018