Menu

ZAKAJ IMPOL?
KER IZPOLNIMO VAŠE ŽELJE, PRILAGODIMO SE RAZLIČNIM ZAHTEVAM IN SKUPAJ Z VAMI RAZVIJAMO IZDELEK, KI DOSEGA VISOKE STANDARDE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI. SMO RAZNOVRSTNI IN ENKRATNI OBENEM.

Korporativni film skupine Impol

Splošni nabavni pogoji

 1. Veljavnost: Ti splošni nabavni pogoji veljajo za vsa naročila oz. nabavne pogodbe, ki jih izdajo podjetja iz skupine Impol svojim dobaviteljem.
 2. Naročila, pogodbe:  Naročila oz. pogodbe od podjetij v skupini Impol veljajo le v pisni obliki. Dobavitelj pa je dolžan pisno potrditi naročilo oz. pogodbo najkasneje v roku 7 dni po prejemu naročila/pogodbe. Vsaka sprememba na potrditvi pomeni, da izdano naročilo/pogodba  več ne velja in se smatra kot nova ponudba dobavitelja. 
 3. Cene: cene, navedene na naročilu/pogodbi so obvezujoče in odstopanja niso možna. V primeru naročil/pogodb za aluminij, se LME cene fiksirajo po dogovoru in dovolj je, da pogodba določa le pogoje formulacije LME cene in večinoma LME cena v času sklepanja pogodbe še ni znana.  
 4. Dobavni rok: dobavni rok na naročilu/pogodbi je obvezujoč. Za vsako odstopanje od pogodbenega roka mora dobavitelj prejeti pisno odobritev s strani naročnika. V primeru, da pride do zamude v dobavi, ima Impol pravico, da odstopi od pogodbe ali zaračuna penale, ki znašajo 1% za vsak teden zamude oz. max 5%. V primeru predčasne dobave, Impol lahko zavrne prevzem. 
 5. Pogodbena količina: Dobave lahko odstopajo od pogodbene količine za največ 2% mesečno. 
 6. Fizični prevzem blaga: Impol izvaja prevzem blaga od ponedeljka do četrtka med 6. in 15. uro, vsak petek pa med 6. in 13. uro. Prevzemi ob sobotah, nedeljah in praznikih niso možni. Za vsako odstopanje od navedenih dni, je treba dobiti pisno odobritev s strani Impola. 
 7. Dokumentacija za prevzemBlago mora vedno spremljati dobavnica in za aluminij tudi obvezno atest proizvajalca. V primeru, da je zahtevana še ostala dokumentacija ali vzorci, je to navedeno na naročilu/pogodbi. 
 8. Fakturiranje: Fakturiranje se izvaja po posameznem naročilu/pogodbi. Priloga vsaki fakturi so dobavnice, podpisane s strani odgovorne osebe Impol, ki je blago/storitev prevzela. V primeru delnih dobav se lahko celotna faktura izstavi po izvedbi zadnje delne dobave. Delne dobave niso dovoljene, če to ni v naprej dogovorjeno.
 9. Realizacija dobave – prehod tveganja: Dobava blaga je realizirana, ko Impol ali njegov pooblaščeni agent, prevoznik ali špediter prevzame blago na dogovorjeni pariteti (Incoterms 2010).  
 10. Kakovost: Kakovost je dogovorjena z naročilom/pogodbo, kjer je navedena tudi vsa morebitna dokumentacija, načrti, standardi in tehnični opisi blaga, ki jih mora dobavitelj upoštevati pri realizaciji naročila/pogodbe. 
 11. Reklamacije količin in kakovosti: Impol se obveže, da bo reklamiral prejeto količino takoj ob prevzemu, vendar najkasneje v roku 5 delovnih dni po prevzemu, neustrezno kvaliteto pa takoj ob ugotovitvi, vendar najkasneje v roku 6-ih mesecev po prevzemu. Dobavitelj mora za vsako prejeto reklamacijo poleg povrnitve morebitne škode, izstaviti tudi korektivne ukrepe in to praviloma 30 dni po datumu reklamacije.
 12. Odstop od pogodbe: V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi odstopi od pogodbe in razlog za to ni višja sila (stečaj, politični nemiri, naravne katastrofe), je dolžan Impolu povrniti vse stroške za kritni nakup. V primeru aluminija pa tudi razliko med pogodbeno LME-ceno in tržno LME-ceno, če je le-ta na dan odstopa od pogodbe višja od pogodbene LME cene.  
 13. Pristojno sodišče: Pogodbeni stranki (Impol in dobavitelj) bosta vse spore poskušali rešiti sporazumno. Če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Mariboru, Sloveniji, če ni v pogodbi dogovorjeno drugače. 
 14. Splošni pogoji dela pri storitvah: Z izvajanjem del se lahko prične šele po predhodnem dogovoru z odgovornim vodjem procesa./Izvajalec je dolžan upoštevati zakonodajo v Sloveniji in vsa navodila prejeta s strani Impola. Delajo lahko le usposobljeni zaposleni ali podizvajalci.
 15. Zdravje in varnost pri deluIzvajalec se obvezuje, da bo upošteval načela varnega dela in uporabljal ustrezna zaščitna sredstva./Izvajalec mora ustrezno zaščititi in označiti območje dela./Pri izvajanju del na višini mora izvajalec preprečiti gibanje oseb pod območjem dela, področje ustrezno zavarovati in označiti ter zagotoviti varno dviganje in prenašanje bremen./Po opravljenem delu mora izvajalec odstraniti vse oznake, očistiti področje, namestiti funkcionalne varnostne naprave in varovala, v primeru posega v električne naprave pa mora zapreti in zakleniti vrata stikalnih naprav. 
 16. Področje varstva okolja: 

 • Vse odpadke, ki nastanejo pri izvajanju del, mora izvajalec zbrati in odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo. 
 • Onesnažene vode je prepovedano spuščati v odtoke, z njimi se ravna enako kot z odpadki. 
 • Izvajalec je dolžan varno uporabljati nevarne snovi in preprečiti morebitne nesreče.